Ponedjeljak 21 Oct 2019
1. krug

  Budi iskren/a, pritom ne zaboravi na mudrost šutnje.

3. krug

Budi jedinstven/a, ono što te čini posebnim tvoja je prednost.

4. krug

Vjeruj u sebe, jedino tako će i drugi vjerovati.

2. krug

Misli pozitivno. U tebi je snaga.

5. krug

Znanje je moć, ulaži u njega.

 

 

Za razdoblje od 15.3.2019.-15.3.2023. izabrane: 

Predsjednica HPT : Klaudija Sigetić Špoljar

Dopredsjednica HPT : Karmen Šafar-Vondraček

Tajnica HPT : mr. sc. Branka Maurović

 

PRISTUPNICA ZA UČLANJENJE

 


 

Na temelju članka 13. Zakona o udrugama (″Narodne novine″ broj 74/14), Skupština nacionalne strukovne udruge HRVATSKA POSLOVNA TAJNICA/K - HPT na sjednici održanoj dana 08.03.2016., donijela je

 

S T A T U T

HRVATSKA POSLOVNA TAJNICA/K

 

I. OPĆE ODREDBE

 Članak 1.

 

Ovim Statutom reguliraju se odredbe o nazivu udruge, sjedištu, o zastupanju, izgledu pečata udruge, području djelovanja skladno ciljevima, djelatnostima kojima se ostvaruju ciljevi, gospodarskim djelatnostima sukladno zakonu, načinu osiguranja javnosti djelovanja udruge, uvjetima i načinu učlanjivanja i prestanku članstva, pravima i obvezama i odgovornosti te stegovnoj odgovornosti članova i načinu, vođenja popisa članova, tijelima udruge, njihovu sastavu i načinu sazivanja sjednica, izboru, opozivu, ovlastima, načinu odlučivanja i trajanju mandata, te načinu  sazivanja skupštine u slučaju isteka mandata; izboru i opozivu likvidatora udruge, prestanku postojanja udruge, imovini, načinu stjecanja i raspolaganja imovinom, postupku s imovinom u slučaju prestanka udruge, načinu rješavanja sporova i sukoba interesa unutar udruge, te drugim pitanjima od značaja za Udrugu.

 

Članak 2.

 

Naziv udruge je: HRVATSKA POSLOVNA TAJNICA

Skraćeni naziv udruge je: HPT

Sjedište udruge je: JABLANOVEC, Stubička 262, 10290 Zaprešić.

Udrugu zastupa predsjednik i tajnik.

Skupština može ovlastiti i druge osobe za zastupanje Udruge.

 

Članak 3.

 

Udruga je registrirana pri Uredu državne uprave u Zagrebačkoj županiji.

Udruga je neprofitna pravna osoba.  

 

Članak 4. 

Udruga ima pečat.

Pečat udruge je: okruglog oblika promjera 3 cm s upisanim tekstom koji glasi: HRVATSKA POSLOVNA TAJNICA (uz rub u gornjoj polovici pečata), nacionalna strukovna udruga (uz rub u donjoj polovici pečata), a u sredini pečata logotip HPT -   .

 

II. CILJEVI I DJELATNOSTI UDRUGE 

Članak 5.

 

Udruga je osnovana u cilju: promicanja, razvitka i unapređenja suvremenih potreba menadžmenta uredskog poslovanja; utvrđivanja strukovnih standarda; učlanjivanja i povezivanja s drugim odgovarajućim organizacijama i institucijama; zaštitu članstva; te društvenih i humanitarnih aktivnosti članova.

Udruga sukladno ciljevima Udruge djeluje na području: demokratske političke kulture; gospodarstva; ljudskih prava; međunarodne suradnje; obrazovanja, znanosti i istraživanja; zaštite zdravlja; zaštite okoliša i prirode.

Članak 6.

 

Djelatnosti Udruge kojima se ostvaruju ciljevi su:

 • planiranje rada, razvitka i unapređenja suvremenih potreba uredskog poslovanja
 • suradnja na dodjeli godišnje nagrade EA najboljim hrvatskim tajnicama
 • informiranje javnosti o radu uduge putem javnih medija – tisak, televizija; informiranje  e-porukama te korištenjem drugih oblika informacijsko-komunikacijske tehnologije
 • razvijanje programa međunarodne suradnje sa srodnim udrugama i obrazovnim institucijama
 • utvrđivanje strukovnih standarda i suradnja  na edukativnim programima s obrazovnim institucijama i ostalim pravnim subjetima koji se bave stručnim osposobljavanjem i obrazovanjem za područje menadžmenta uredskog poslovanja
 • poticanje stručne, društvene i humanitarne aktivnosti članstva kroz obrazovanje, druženje i direktan kontakt potrebitim osobama i obiteljima
 • zalaganje za povećanje profesionalne razine i uspješnosti zaposlenih u menadžmentu uredskog poslovanja
 • podupiranje zaštite zdravlja na radnom mjestu i zaštite članstva u okvirima koje definiraju zakonski propisi
 • jačanje suradnje sa srodnim organizacijama u Hrvatskoj i izvan nje. 

Članak 7.

 

Rad Udruge je javan. Javnost rada Udruge ostvaruje na načine utvrđene ovim Statutom, posebno:

 • pravodobnim izvješćivanjem članstva o radu Udruge i značajnim događajima, pisanim izvješćima, na posebnim skupovima ili na drugi prikladan način
 • e-komunikacijom na e-adrese članica/va i objavom na Web stranici
 • javnim priopćavanjem.

 

Svi članovi udruge imaju pravo sudjelovati u radu udruge, sukladno odredbama statuta i zakona, te imaju pravo uvida u rad tijela i odluke koje njena tijela donose.

 

Sjednice tijela udruge su javne.

III. ČLANSTVO U UDRUZI

Članak 8.

Članom Udruge može postati svaka fizička i pravna osoba.

Pravna osoba svoje članstvo u Udruzi ostvaruje putem ovlaštenog predstavnika. 

 

Članak 9.

Članom Udruge se postaje upisom u popis članova a koji vodi tajnik Udruge.

Popis članova vodi se elektronički ili na drugi prikladan način i obvezno sadrži slijedeće podatke:

 • osobnom imenu (nazivu), OIB-u, datumu rođenja, datumu pristupanja udruzi, datumu prestanka članstva u udruzi, te druge podatke.

Popis članova uvijek je dostupan na uvid svim članovima i nadležnim tijelima na njihov zahtjev.

Visinu godišnje članarine određuje Skupština.

 

Članak 10.

Prava i obveze članova su:

 • plaćanje članarine,
 • bavljenje aktivnostima Udruge,
 • sudjelovanje u upravljanju poslovima Udruge,
 • čuvanje i podizanje ugleda Udruge,
 • čuvanje materijalnih dobara i izvršenje preuzetih obveza. 

Članak 11.

Članstvo u Udruzi prestaje:

 • dragovoljnim istupom
 • neplaćanjem članarine
 • isključenjem. 

Član/ica se briše iz Registra članova bez posebne odluke ukoliko do kraja godine ne plati članarinu za tekuću godinu.

Odluka o isključenju člana/ice iz Udruge donosi Predsjednik. Isključeni član ima pravo u roku od petnaest dana, računajući od dana dostave odluke, podnijeti žalbu Skupštini Udruge.

Skupština je dužna riješiti žalbu u roku 30 dana računajući od dana dostave žalbe. Odluka Skupštine Udruge o isključenju je konačna.

 

IV. TIJELA UDRUGE

Članak 12.

Tijela udruge su:

 • Skupština
 • Predsjednica/k
 • Dopredsjednica/k
 • Tajnica/k
 • Likvidatorica/r.

 

SKUPŠTINA

Članak 13.

Skupština je najviše tijelo upravljanja Udrugom. Skupštinu sačinjavaju svi poslovno sposobni članovi Udruge. Predstavnika pravne osobe članice udruge imenuje osoba ovlaštena za zastupanje pravne osobe.

Članak 14.

Skupština može biti redovita, izborna i izvanredna. Skupština redovito zasjeda jednom u tijeku godine, dok se izborna sjednica Skupštine održava svake četvrte godine.

Sjednice skupštine saziva Predsjednica/k Udruge na vlastitu inicijativu.

U odluci o sazivanju Skupštine Predsjednica/k utvrđuje dnevni red sjednice, te dan, vrijeme i mjesto održavanja sjednice.

Predsjednica/k je dužna/an sazvati sjednicu Skupštine kada to zatraži najmanje 1/3 članova Udruge.

U svom zahtjevu za sazivanje Skupštine predlagatelji su obavezni predložiti dnevni red sjednice.

Ako predsjednica/k ne sazove sjednicu Skupštine u roku od 15 dana od dana dostave zahtjeva iz stavka 5. ovoga članka, sazvati će je predlagatelj (odluka treba sadržavati prijedlog dnevnog reda, te mjesto, vrijeme i dan održavanja sjednice).

U slučaju isteka mandata tijelima Skupštinu saziva zadnja osoba za zastupanje upisana u registar udruga ili 1/3 članova Skupštine udruge, koji su upisani u popis članova prije isteka mandata tijelima Udruge.

Članak 15.

Skupštini predsjedava Predsjednik Udruge. U odsutnosti Predsjednika/ce, Skupština će na početku sjednice javnim glasovanjem odrediti osobu koja će predsjedavati sjednicom.

O radu sjednice vodi se zapisnik, kojeg potpisuje zapisničar i dva ovjerovitelja i koji se trajno čuva u arhivi Udruge.

Članak 16.

Skupština odlučuje pravovaljano, ako je nazočna natpolovična većina svih članova/ica Skupštine, a odluke donosi većinom glasova  nazočnih članova/ica.

Članak 17.

 

Skupština Udruge:

 • Utvrđuje politiku rada Udruge
 • usvaja Statut Udruge i njegove izmjene i dopune
 • bira i razrješava Predsjednicu/ka, Dopredsjednicu/ka i Tajnicu/ka
 • bira i opoziva Likvidatoricu/a udruge
 • bira i razrješava arbitražno povjerenstvo i donosi pravilnik o njegovom radu
 • daje smjernice za rad Udruge
 • odlučuje o žalbama članova na odluke o isključenju iz Udruge
 • odlučuje o udruživanju u saveze, zajednice, mreže i druge oblike povezivanja udruga
 • usvaja plan rada i financijski plan za slijedeću kalendarsku godinu i izvješće o radu za prethodnu kalendarsku godinu
 • usvaja godišnje financijsko izvješće
 • odlučuje o promjeni ciljeva i djelatnosti, gospodarskih djelatnosti, prestanku rada i raspodjeli preostale imovine Udruge
 • donosi druge akte i odluke važne za rad Udruge
 • odlučuje o promjeni ciljeva i djelatnosti te gospodarske djelatnosti
 • donosi odluku o statusnim promjenama
 • odlučuje o prestanku rada Udruge i raspodjeli preostale imovine
 • te odlučuje i o drugim pitanjima za koje Statutom nije utvrđena nadležnost drugih tijela Udruge.

PREDSJEDNICA/K

 

Članak 18.

Izvršne funkcije i druge poslove određene ovim Statuom obavlja Predsjednica/k. Bira ju/ga Skupština na mandat od četiri godine.

Predsjednica/k:

 • zastupa Udrugu
 • saziva sjednice Skupštine
 • odgovara za zakonitost rada Udruge
 • utvrđuje prijedlog Statuta i predlaže program rada Skupštini na razmatranje i prihvaćanje
 • upravlja imovinom udruge
 • brine o upoznavanju javnosti s radom Skupštine udruge
 • vodi poslove Udruge sukladno odlukama skupštine
 • podnosi prijedlog godišnjeg financijskog izvješća Skupštini
 • sklapa ugovore i poduzima druge pravne radnje u ime i za  račun Udruge
 • dostavlja zapisnik s redovne Skupštine nadležnom uredu koji vodi registar udruga
 • obavlja i druge poslove u skladu sa zakonom, Statutom i aktima Udruge.

 

Članak 19.

Za svoj rad Predsjednica/k je odgovoran/na Skupštini Udruge.

Predsjednica/k podnosi Skupštini Udruge godišnje izvješće o svom radu.

U slučaju odsutnosti ili spriječenosti, Predsjednice/ka u svim poslovima zamjenjuje Dopredsjednica/k. Mandat dopredsjednice/ka traje četiri godine.

 

TAJNICA/K

Članak 20.

Tajnica/k Udruge bira i imenuje Skupština na mandat od četiri godine za obavljanje stručno-administrativnih poslova u Udruzi.

Tajnica/k Udruge vodi registar članova. 

 

LIKVIDATOR/ICA

Članak 21.

Likvidatora/icu Udruge bira i opoziva Skupština.

Likvidator/ica može biti i osoba/pravna osoba koja nije član Udruge.

Likvidator/ica ima pravo na naknadu troškova za svoj rad iz sredstava Udruge u visini koju određuje Skupština na prvoj sjednici nakon njegova imenovanja.

Likvidator/ica Udruge zastupa udrugu u postupku likvidacije te se otvaranjem likvidacijskog postupka upisuje u registar Udruga kao osoba ovlaštena za zastupanje do okončanja i brisanja udruge iz registra Udruga.

U postupku likvidacije Likvidator/ica je dužan/na:

 • utvrditi stanje na poslovnom računu Udruge
 • utvrditi knjigovodstveno stanje dugovanja i potraživanja
 • utvrditi ostalu imovinu Udruge te pribaviti iz službene evidencije Ministarstva financije – Porezne uprave  potvrdu o nepostojanju duga s osnove javnih davanja
 • u slučaju dugovanja, dužan/na je objaviti poziv vjerovnicima da prijave svoje tražbine prema Udruzi
 • u slučaju potraživanja dužan/na je pozvati dužnike na plaćanje dugova te raspodijeliti preostalu imovinu sukladno odredbi članka 53. Zakona o udrugama.

Nakon raspodjele preostale imovine, likvidator/ica je dužan u roku od 8 dana od okončanja likvidacijskog postupka podnijeti nadležnom uredu državne uprave završni račun i izvješće o provedenom likvidacijskom postupku.

U slučaju da likvidator/ica utvrdi da imovina udruge nije dovoljna za namirenje obveza, dužan/na je u roku osam dana o tome obavijestiti nadležni sud radi pokretanja stečajnog postupka.

Članak 22.

Za rad u pojedinim područjima djelovanja Udruge Skupština ili Predsjednica/k mogu osnovati stalne i povremene komisije ili druga radna tijela.

Odlukom o osnivanju komisije ili radnih tijela utvrđuje se njihov sastav, zadaća, vrijeme za koje se osnivaju i odgovornost za obavljanje poslova.

Članak 23.

Udruga se može udružiti u savez, zajednicu, mrežu, koordinaciju ili drugi oblik udruživanje neovisno o području svog djelovanje.

Udruga se može učlaniti u međunarodne udruge i organizacije.

Udruga može imati svoje ustrojstvene oblike (podružnice, ogranci, klubovi). Međusobna prava i obveze ustrojstvenih oblika uređuju se statutom.

Ustrojstveni oblici mogu imati svojstvo pravne osobe, na temelju odluke Skupštine udruge.

 

V. IMOVINA I NAČIN STJECANJA IMOVINE

Članak 24.

Imovinu Udruge čine:

 • novčana sredstva uplatom članarina, dobrovoljni prilozi i darovi
 • novčana sredstva koja udruga stekne obavljanjem djelatnosti kojima se ostvaruju ciljevi, obavljanjem djelatnosti, financiranjem programa i projekata Udruge iz državnog proračuna i proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave te fondova i/ili iz inozemnih izvora
 • pokretne stvari i nekretnine
 • druga imovinska prava.

Udruga može raspolagati svojom imovinom samo za ostvarivanje ciljeva i obavljanje djelatnosti određenih statutom, u skladu sa zakonom.

 

VI. FINANCIJSKO POSLOVANJE UDRUGE

 

Članak 25.

Udruga je dužna voditi poslovne knjige i sastavljati financijska izvješća prema propisima kojima se uređuje način financijskog poslovanja i vođenja računovodstva neprofitnih organizacija.

VII. ODGOVORNOST ZA OBVEZE I ŠTETU

 

Članak 26.

Za svoje obveze Udruga odgovara svojom cjelokupnom imovinom.

Članovi/ce Udruge i članovi njezinih tijela ne odgovaraju za obveze Udruge.

Nad Udrugom se može provesti stečaj, sukladno zakonu.

Udruga i osobe ovlaštene za zastupanje Udruge za štetu učinjenu u Udruzi ili Udruge prema trećim osobama odgovaraju sukladno općim propisima za štetu.

 

 

 

VIII. NADZOR

Članak 27.

Članovi udruge sami nadziru rad Udruge.

Ako član Udruge smatra da je udruga povrijedila statuti ili drugi opći akt udruge, ovlaštena je na to upozoriti skupštinu udruge, te zahtijevati da se nepravilnosti uklone.

Ako se upozorenje ne razmotri u roku od 30 dana od dana dostavljenog pisanog zahtjeva i po zahtjevu ne postupi i nepravilnosti ne otklone u daljnjem roku od 30 dana, član može podnijeti tužbu općinskom sudu nadležnom prema sjedištu Udruge.

 

 IX. RJEŠAVANJE SPOROVA I SUKOBA INTERESA

                                                           Članak 28.

Spor/sukob interesa u Udruzi postoji ukoliko se radi o pravima i interesima članova/ica udruge o kojima članovi mogu slobodno raspravljati, a koji utječu na rad Udruge u cjelini odnosno ako se ona odnosi na pitanja od zajedničkog interesa za članove/ice.

Za rješavanje spora/sukoba interesa, Skupština imenuje arbitražno vijeće između članova/ica Udruge. Sastav, mandat, način odlučivanja vijeća uređuje se pravilnikom koji donosi skupština. Arbitražno vijeće u svom radu na odgovarajući način primjenjuje odredbe Zakona o mirenju.

Odluka arbitražnog vijeća je konačna.  Ukoliko spor/sukob interesa nastane oko pitanja o kojima se podnosi zahtjev za upis promjena u registar udruga o čemu odlučuje nadležni ured, nezadovoljni član najprije se obraća udruzi da riješi spor/sukob interesa. Po konačnosti odluke arbitražnog vijeća, Udruga podnosi nadležnom uredu zahtjev za upis promjena u registar udruga zajedno s odlukom arbitražnog vijeća.

 

X. PRESTANAK POSTOJANJA UDRUGE

Članak 29.

 

Udruga prestaje postojati odlukom Skupštine ili u drugim slučajevima predviđenim zakonom. U slučaju prestanka rada Udruge o preostaloj imovini odlučit će Skupština Udruge svojom odlukom.

Udruga nema pravo imovinu udruge dijeliti svojim osnivačima, članovima udruge, osobama ovlaštenima za zastupanje, zaposlenima ili s njima povezanim osobama.

 

XI. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 30.

 

Statut Udruge kao i njegove izmjene i dopune donosi Skupština većinom glasova ukupnog broja članova/ica Skupštine Udruge nakon provedene rasprave.

Tumačenje odredaba ovog Statuta daje Skupština Udruge.

Tumačenje drugih akata Udruge daje Predsjednica/k Udruge.

 

I-11-2016

U Zagrebu, 08.03.2016. godine

 

                                                                                              Snježana Tadić, bacc.oec.

 

                                                                                              Predsjednica HPT